Рекомендації щодо організації та проведення занять

Важливою умовою виконання програми «Технічне проектування» є забезпечена в достатній мірі матеріально-технічна база навчальних майстерень.

Вчитель має постійно пам’ятати, що ефективність окремих занять і виконання програми в цілому забезпечується високим рівнем підготовки кожного уроку, систематичним аналізом технічної та методичної літератури. Він повинен своєчасно проводити поточний, тематичний та підсумковий контроль навчальних досягнень учнів.

Під час навчально-виховного процесу належну увагу слід приділяти трудовому, розумовому, економічному, естетичному та правовому вихованню учнів безпосередньо в процесі навчального проектування.

Під час навчальних занять та літньої практики необхідно дотримуватися вимог охорони праці учнів, організації робочого місця, здійснювати контроль за вивченням та виконанням ними правил безпеки праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці.

Учень може обрати тему творчої роботи (проекту) самостійно, відповідно до рівня навчальних досягнень у навчальному проектуванні, віку, особистих уподобань та інтересів, а також за порадою вчителя. Пропонується виконувати індивідуальні, парні та групові проекти.

Специфіка навчального проектування детально розкрита в навчальній програмі, як загалом, так і для кожної окремої стадії.

Варіативну частину програми (резерв часу) необхідно реалізувати відповідно до запитів учнів: за напрямком спеціалізації «Технічне проектування» того промислового виробництва, яке найбільш розвинуте у регіоні або в якому існує реальна потреба; з врахуванням інтересів учнів класу; можливостей матеріально-технічної бази навчального закладу; рівня компетентності учнів у навчальному проектуванні; досвіду та інженерно-технічної підготовки вчителя.

Відведений на варіативну частину програми час можна також використати:

– окремими частинами для збільшення кількості годин на вивчення певних розділів інваріантної складової програми;

– як окремий додатковий розділ програми;

– для виконання творчого проекту.

Зміст і спосіб реалізації варіативної частини програми вчитель враховує при складанні календарно-тематичного плану до початку навчального року.

Під час вивчення інваріантної та варіативної частин програми необхідно використовувати особистісно-орієнтовані технології профільного навчання.

При організації літньої навчальної практики потрібно завчасно визначити місце її проведення, основні навчальні проектні завдання. Планування необхідно провести з врахуванням віку учня, тривалості щоденної практичної роботи.

Літню навчальну практику можна проводити у навчально-виробничих майстернях освітнього закладу.Екскурсії під час літньої навчальної практики проводяться для ознайомлення з організацією та структурою проектних підрозділів промислового виробництва, сучасною технікою для професійного проектування і проектними технологіями, методами праці кращих проектувальників у сфері техніки, основними професіями з проектування, умовами праці фахівців та відпочинку тощо.

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН. 10 КЛАС

Пор № розд.,§, пункту Розділи. Теми. Практичні роботи К-сть год для розд. .,§, пункту
ВСТУП
Технічна творчість учнів: в історичній ретроспективі, в сьогоденні і майбутньому. Практична робота. Презентація елементів технічної творчості в історичній ретроспективі
Професійна і учнівська проектно-конструкторська творча діяльність
Профінформація.
Підсумкове заняття
ПСИХОЛОГІЯ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
1.1 Психологічні якості творчої особистості, необхідні для процесу проектування технічних об’єктів
1.1.1 Понятійно-термінологічний апарат психології технічної творчості у процесі проектуванняі конструювання Практична робота. 1. Виконання навчально-тренувальних вправ, які підтверджують існування інертності мислення 2. Аналіз й вирішення конкретних життєвих ситуацій і проблем, прикладів проектування технічних об’єктів, в яких важливу роль відіграє інтуїція людини. 3. Розв’язування задач на розвиток кмітливості і спостережливості, розгляд прикладів проектування технічних об’єктів з використанням асоціацій
1.1.2 Уява і фантазування у творчому процесі Практична робота. Розробка технічних пристроїв з використанням уяви і фантазування
1.1.3 Психологія раціоналізаторської і винахідницької діяльності Практична робота. Аналіз професіограми раціоналізатора
1.2 Активізація процесу творчої діяльності
1.2.1 Ділова гра у проектно-конструкторській діяльності. Практична робота. Ділова гра в мікропроектних групах (сформованих за спорідненістю об’єктів проектування)
1.2.2 Аналогія під час вирішення творчих задач Практична робота. Розробка технічного об’єкта за аналогією з відомим об’єктом у техніці чи створеним природою.
1.2.3 Комбінування у процесі конструювання Практична робота. Розробка технічного об’єкту з використанням процесу комбінування відомих вузлів та деталей.
1.3 Розвиток технічного мислення майбутнього проектувальника
1.3.1 Технічне мислення у процесі творчої діяльності в галузі техніки Практична робота Розв’язування задач на розвиток технічного мислення.
1.3.2 Технічна задача, проблемна ситуація, технічна проблема, технічне протиріччя Практична робота. Постановка проблем та моделювання проблемних ситуацій, знаходження та вирішення протиріччя у повсякденному житті
1.3.3 Новий технічний об’єкт (винахід) - результат вирішення технічного протиріччя Практична робота Порівняльний аналіз нових технічних об’єктів (винаходів)
1.3.4 Технічні протиріччя Практична робота. 1. Аналіз мудрих крилатих виразів усної творчості та встановлення «прихованої» життєвої їх сутності. 2. Розв’язування задач на розвиток кмітливості та винахідницького плану, в яких необхідно відшукати та сформулювати технічне протиріччя. 3. Знаходження аналогії прояву та сутності між протиріччями у повсякденному житті та технічними протиріччями 4. Знаходження й формулювання технічного протиріччя у практичних життєвих ситуаціях та техніці.
1.3.5 Задачі для розвитку творчого мислення
1.4 Діагностика технічної обдарованості Практична робота (за вибором) 1. Ознайомлення з професіограмами професій інженерного проектування загальнотехнічного спрямування. 2. Діагностика особистих уподобань до видів трудової діяльності інженерного проектування загальнотехнічного спрямування. 3. Аналіз опитувальників для визначення особистих уподобань до видів трудової діяльності інженерного проектування загальнотехнічного спрямування
Підсумкове заняття з розділу
СЛОВЕСНА СТАДІЯ ТЕХНІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
2.1 Технічне завдання на проектування нового технічного об’єкту Практична робота. Розробка технічного завдання
2.2 Джерела інформації з технічного проектування Практична робота. Оволодіння прийомами тематичного пошуку і узагальнення технічної інформації
2.3 Раціоналізаторська діяльність фахівців загально-технічного спрямування.Раціоналізаторська пропозиція Практична робота. Оформлення заявки на раціоналізаторську пропозицію.
2.4 Оформлення раціоналізаторської пропозиції Практична робота. Практичне оформлення документації на раціоналізаторську пропозицію.
2.5 Винахід – результат творчої діяльності винахідника Практична робота. Аналіз виробничої документації на винахід.
2.6 Словесне проектування раціоналізатора: розмовний та публіцистичний стилі мовлення Практична робота. Вираження проектної пропозиції в особистісно привабливій формі
Підсумкове заняття з розділу
ТЕХНІКО-ГРАФІЧНА СТАДІЯ ПРОЕКТУВАННЯ
3.1 Основи проектної графіки раціоналізаторів і винахідників
3.1.1 Техніко-графічні зображення в раціоналізаторській і винахідницькій діяльності Практична робота. Візуалізація проектного задуму найбільш продуктивним типом техніко-графічного зображення
3.1.2 Сучасні комп’ютерні програми з техніко-графічного проектування для забезпечення раціоналізаторській і винахідницької діяльності. Практична робота. Ознайомлення із зразками сучасних комп’ютерних програм з техніко-графічного проектування для забезпечення раціоналізаторській діяльності.
3.2 Особистісно зорієнтовані способи візуалізації проектно-технічного задуму Практична робота. Визначення принципових відмінностей у способах проектування «правшами» і «лівшами»
3.3 Ескізне проектування Практична робота. Виконанняескізного проектування
3.4 Пошукова об’ємно-просторова конструкція Практична робота. Підготовка графічного зображенняпошукової об’ємно-просторової конструкції
Підсумкове заняття з розділу
ТЕХНІЧНЕ КОНСТРУЮВАННЯ
4.1 Технічне моделювання - початковий етап навчання учнів конструюванню Практична робота. Розробка моделі проектованого технічного об’єкту (пристрою).
4.2 Класифікація моделей. Практична робота. Створення експериментальної особистісно-зорієнтованої моделі майбутнього технічного об’єкта.
4.3 Технічні моделі Практична робота. Розробка особистісно-привабливого типу технічної моделі
4.4 Учнівська конструкція виробу Практична робота. Аналіз шляхів втілення основних технічних вимог до розроблюваної конструкції
4.5 Методи навчання конструюванню Практична робота. Оволодіння методами навчального конструювання.
Підсумкове заняття з розділу
НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ
5.1 Словесна стадія проектування
5.1.1 Аналіз і усвідомлення проблемної ситуації, виявлення необхідності проектної розробки Практична робота.
5.1.2 Складання технічного завдання Практична робота.
5.1.3 Пошук ідей та їх аналіз. Вибір ідей, їх опрацювання. Розробка технічної характеристики виробу Практична робота. Розробка технічної характеристики виробу
5.1.4 Вибір шляхів та засобів розв’язування техніко-конструкторського завдання Практична робота.
5.2 Техніко-графічна стадія проектування
5.2.1 Ескізне проектування. Практична робота. Проектування. Підготовка проектної документації: складальних креслень, специфікації, робочих ескізів, креслень.
5.2.2 Створення геометрично-подібної і фізично-подібної моделі об’єкту
5.2.3 Проведення необхідних досліджень і елементарних розрахунків
5.2.4 Трансформація уявних образів конструкції на мову графіки
5.2.5 Розробка креслення загального вигляду виробу (складального креслення)
5.3 Конструювання пошукової об’ємно-просторової конструкції виробу
5.3.1 Розробка креслень окремих вузлів та деталей виробу
5.3.2 Узгодження роботи суміжних вузлів та деталей
5.3.3 Оформлення технічного та робочого проектів
5.3.4 Підбір конструкційних матеріалів. Складання специфікації
5.3.5 Розробка технології виготовлення виробу Практична робота. Розробка послідовності виготовлення деталей, виробу. Розробка технологічних карток
5.4 Захист конструкторського навчального проекту
5.5 Підготовка до виготовлення виробу
5.6 Виготовлення виробу
5.7 Оздоблення виробу
5.8 Випробування і особиста оцінка виробу Практична робота. Випробування і особиста оцінка виробу
5.9 Презентація проектів
+ Підсумкове заняття з розділу
РЕЗЕРВ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ
+ Підсумкове заняття з розділу
+ ПІДСУМКОВІ ЗАНЯТТЯ ЗА РІК (Організація виставки творчих проектів)
Усього
7165677201257429.html
7165750371506920.html
    PR.RU™