Диагностикалау.

2.Мақсаты: Партограмманы интерпретациялаудың негізгі сұрақтарын өздігінен оқып үйрену.

3. Тапсырма:

Жатыр мойнының ашылу механизмі.

Жатыр мойнының ашылу механизмін үздіксіз бейнелеу түрінде көрсетіңіз

Ана мен нәрестенің басқа да жағдайларын графикалық бейнелеу

Нәрестенің жағдайын антенатальды бағалаудың негізгі әдістерін атаңыз.

4. Орындау түрі: реферат жазу

5. Орындау критерийлері:

Рефераттың көлемі 10-15 басылым бетіне сәйкес болуы керек

Рефератты өңдер алдында әр түрлі 4-5 текст қолдану ұсынылады

Реферат мазмұнның құрылымына сәйкес орындалуы қажет

Мазмұнымен қатар қолданылған әдебиеттер көрсетілуі қажет

Библиографияны дұрыс толтыру

Реферат құрылымына кіру керек:

титулды беті

бөлімденуі (реферат бөлігінің мазмұны алғашқы бетінен бастап көрсетілу реттілігімен

орналасуы қажет);

кіріспе (зерттелетін мәселені құрастыру, рефераттың тапсырмасын, мақсатын, өзектілігін

анықтау);

негізгі бөлігі (рефераттың әр бір бөлігі мәселелердің бөліктерін дәлелді ашады, алдыңдағы

бөліктің логикалық жалғасы болып табылады);

қорытынды (қорытынды жасалады, ұсыныстар жасауға болады);

әдебиеттер тізімі

6. Тапсыру мерзімі «Босану физиологиясы. ҚР босануды жүргізу» тақырыбы біткен соң.

7. Бағалау критерийлері: кафедраның қойылған талаптарына сәйкес тапсырмаларын дер

кезінде тапсыру

Ескерту: «қанағаттанарлықсыз» деген баға берілген тақырыпты орындай алмаған және

тапсырмаларды орындауда әдейі қателіктер жіберген студенттерге қойылады. «Қанағаттанарлық»

деген баға оқуын ары қарай жалғастыру үшін берілген тапсырманы көлемді орындаған, бірақ

берілген тапсырманы орындауда және жауап беруде қателіктер жіберген студенттерге қойылады.

«Жақсы» деген баға тақырыптың материалын толық білетін, бірақ тапсырманы орындау мен жауап

беруде ұсақ қателіктер жіберген студенттерге қойылады. «Үздік» деген баға тақырыпты тереңіненжәне жан-жақты меңгерген, тапсырманы

8. Әдебиеттер:

Негізгі:

- Учебный фильм «Партограмма»: www.orenmpc.ru/map/pro/video/

- Мэтью Матай, Харшад Сангви, Ричард Дж.Гидоти. Оказание помощи при осложненном течении

беременности и родов: руководство для акушерок и врачей. Репродуктивное здоровье и научные

исследования. ВОЗ, Женева, 2000. – А37-А46, А56-А80 с.

Қосымша:

- Серов В.Н. Практическое акушерство. - М.: Медицина, 1999.

- Дуда В.И. Гинекология. - Минск, 2000.

9.Бақылау:

1.Партограммада босанудың қайсы кезеңі толтырылады.

2.Партограммада қандай параметрлер ұсынылған.

3. Партограмманы дұрыс толтыру арқасында клиникалық ағым дұрыс жүреді

Тесттер:

1. Партограмма бұл:

А. босанудың бірінші кезеңін графикалық бейнелеу

Б. босанудың екінші кезеңін графикалық бейнелеу

В. босанудың үшінші кезеңін графикалық бейнелеу

Г. жүкті әйелдерді бақылау

Д. жүкті әйелдерді және жаңа туылған нәрестелерді бақылау

2. Босану ағымында келесі фазаларды ажыратады:

А. латентті

Б. белсенді

В. бәсеңдеу фазасы

Г. латентті және белсенді

Д. өршу фазасы

3. Латентті фаза сипатталады мына уақыт аралығында:

А. ретті толғақтардан басталып, жатыр мойнының 3-4 см ашылуына дейін

Б. ретті емес толғақтардан басталып, жатыр мойнының құрылымдық өзгерістеріне дейін

В. ретті толғақтардан басталып, жатыр мойнының толық ашылуына дейін

Г. жатыр мойнының толық ашылуынан нәрестенің туылуына дейін

Д. жатыр мойнының толық ашылуынан бала жолдасының туылуына дейін

4. Белсенді фаза сипатталады:

А. жатыр мойнының тез ашылуымен

Б. ретті толғақтардан басталып, жатыр мойнының толық ашылуына дейінВ. жатыр мойнының толық ашылуынан нәрестенің туылуына дейін

Г. жатыр мойнының толық ашылуынан бала жолдасының туылуына дейін

Д. жатыр мойнының 3-4 см ашылуынан толық ашылуына дейін

5. Латентті фазада жатыр мойнының ашылу жылдамдығы (см/сағ):

А. 0,35

Б. 0,40

В. 0,45

Г. 0,50

Д. 0,55

6. Алғаш босанушы әйелдерде белсенді фазада жатыр мойнының ашылу жылдамдығы (см/сағ):

А. 0,5-1

Б. 1-1,5

В. 1,5-2

Г. 2-2,5

Д. 2,5-3

7. Қайта босанушы әйелдерде белсенді фазада жатыр мойнының ашылу жылдамдығы (см/сағ):

А. 0,5-1

Б. 1-1,5

В. 1,5-2

Г. 2-2,5

Д. 2,5-3

8. Босанудың бірінші кезеңінде қынаптық зерттеу қанша рет жүргізіледі:

А. 2

Б. 3

В. 4

Г. 5

Д. 6

9. Босанудың бірінші кезеңінде нәрестенің жүрек соғысы неше рет тыңдалады (минут):

А. 15

Б. 30

В. 40

Г. 50

Д. 60

10. Босанудың бірінші кезеңінде ауырсыздандыру жатыр мойнының ашылуында жасалады (см):

А. 2-3

Б. 3-4

В. 5-6

Г. 6-7

Д. 7-8

Эталон жауаптары:

А

Г

А

Д

А

В

Г

В

А

Б


7166543605282292.html
7166592634950546.html
    PR.RU™